Many Thanks to:
Kasimir Gawor
Istvan Toth
W. Bold
Jonas Angenendt
Norbert Kiss
Hans-Peter Tatschl
Norbert Kiss
Dirk-Lutz Fischer


Last Changes: 02.01.2018
Hits: 29318

Indexed Hall of Fame 2018

Es haben 80 Piloten in 379 Stunden 38 Minuten 43 Sekunden insgesamt 54445.6 Kilometer geflogen,
von den 467 Flügen waren 194 (41.54%) erfolgreich, es gab 29 ordentliche Außenlandungen, aber 133 Crashs und 110 haben sich im Flug ausgeloggt.

- Long Version -
Rank Player CN RN Points Flights
1 Kalle.Met KE D-5222 100 17
2 Laszlo.Inhoff 37 HA-5703 99 6
3 Sandor.Laurinyecz LS HA-4483 98 20
4 H.Blazz HBH HUUU 97 5
5 Kasimir.Gawor KG OE-KASI 96 48
6 Norbert.Kiss CN HA-1974 95 8
7 Hans-Peter.Tatschl HTP OE2 94 58
8 Frank.Schwerdtfeger O9 D-9810 93 7
9 Laszlo.Orsy EJE HU-EJE 92 5
10 Mihaly.Knausz KMI HA-5005 91 12
11 T.BAZ TBA TBAZ 90 6
12 P.Geza GP9 HA-PG 89 15
13 Wiek.Schoenmakers RB2 PH-252 88 9
14 Klaus.Klohr KL D-1234 87 7
15 Stane.Sherpa S13 9A-SHPA 86 10
16 Andreas.Wuertz V2 D-2912 85 3
17 sepp.Brandl UP EU-HIGH 84 28
18 Andrea.Olivieri BRV EU-BRV 83 28
19 Marek.Marcuss 030 SP-0303 82 18
20 Eros.Amaretto TA EU-HIGH 81 1
21 slow.flyer SF KERP 80 1
22 Franz-Xaver.Betz 776 D-0776 79 3
23 Mladen.Jurkovic MJ2 EU-HIGH 78 33
24 Markus.Portmann 1P HB-3239 77 1
25 Devis.DaFre DDF I-DEVIS 76 3
26 Bernd.Jaeger DRA D-BJAE 75 6
27 Wojciech.Grupa WTG SP-WOJ 74 6
28 Alfred.Schneider AS D-2408 73 3
29 Boris.Ekaterinichev BPE RF-SPB 72 4
30 tibor.habara TH8 OM-KOMA 71 1
31 IAN.Benesovsky IB LV-IAN 70 1
32 Brian.Camps 68 LV-BMC 69 2
33 lukasz.packowski LP1 EU-HIGH 68 3
34 Tom.Pridgeon TP1 G-TOMP 67 1
35 Daniel.Evrard ED9 EU-HIGH 66 1
36 Ove.Pettersen OP LN-GOP 65 1
37 Christian.Schoeneis CS D-2406 64 4
38 johnny.forest CAI CA-ION 63 2
39 Stefan.Selker D75 D-1905 62 2
40 Ideal.Airman HVR G-CHVR 61 4
41 jonathan.jones JJ G-CFRJ 60 1
42 Cseri.Laszlo CSL HACSL 59 3
43 T.ux TUX D-72805 58 2
44 Adam.Gorski AGO SP-1962 57 2
45 Peter.StaffAllen 333 EU-HIGH 56 2
46 Tom.Bistricki TOM EU-HIGH 55 1
47 Stefan.Astley S7 G-BSCA 54 1
48 D.Roemer DHR D-1503 53 1
49 Marc.Beuchat MB 12345 52 1